OM OSS

Gunnel Furuland f. 1964
Fil. kand.-examen 1989
Bibliotekarie-examen i Borås 1989
Fil. mag.-examen 1999
Fil. lic.-examen 2004
Forskarutbildning i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2002–2005
Fil. dr-examen i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2007
Medlem i Sveriges Författarförbund 2011–

Arbetslivs- och yrkesmeriter
Kanslist Uppsala stadsbibliotek timanställd 1983–1988.
Filialföreståndare för folkbibliotek i Östhammars kommun (Gimo) 1990–1999.
Bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek informationstjänst och katalogisering 2000–2001. Tjänstledig för doktorandstudier 2002–2005 då jag behållit kontakten med biblioteket genom regelbunden timtjänst och arbete som sommarvikarie för flera ansvarsområden på biblioteket.
Timanställd vid Länsbibliotek Uppsala fjärrlåneärenden 2000–2004. Bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek informationstjänst och ansvarig för släktforskning och påbörjad digitalisering av lokalhistoriskt material 2006–2007.
Under mina yrkesverksamma år som bibliotekarie har jag deltagit i ett flertal kurser och fortbildningsdagar.
Bibliotekarie med ansvar för vuxenavdelningen vid Knivsta bibliotek 2010-

Böcker, uppsatser och recensioner
“En association i offentlighet och privatsfär. Fruntimmersföreningens bildande i Uppsala 1844–45”, Scandia 1987, s. 99–128
Från ”Poetiska försök i hemmet” till ”Den spända strängen”. Samlingar med svenskspråkig originallyrik av kvinnliga författare 1866–1930. Specialarbete 1989:100 Bibliotekshögskolan i Borås
”Malla Montgomery-Silfverstolpe och Gränome”, Olands-bygden 1996–97, s. 8–9
Från Kungsängsliljan till Fyrväplingen. Fredrika Bremer i litterära kalendrar och barnaskrifter, Stockholm, 2000 (Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers skriftserie, 3)
”Malla Silfverstolpes läsning. Från Bibeln till romanbiblioteken”, Personhistorisk tidskrift 2001:2, s. 160–168
Litteratur om Uppland 1995–1999 förtecknad av Gunnel Furuland, Länsbibliotek Uppsala, 2003 Boken öppnar famnen. Brev om bildning och kärlek. Gunnar Furuland och Sigrid Lundberg 1921–1926. Sammanställda och redigerade av Gunnel Furuland, Stockholm 2003
”Arabellas väg ut på bokmarknaden” Wendelavisan nr 26 september 2004, s. 6–9
”’Vi se här ett vidsträckt fält för qvinnlig verksamhet öppna sig’. Fredrika Bremer och fruntimmersföreningarna”, i Fredrika Bremer – föregångare och förebild, Stockholm 2005 (Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers skriftserie, 4), s. 121–132
”Carl Rosander – boktryckaren som blev folkupplysare”, Personhistorisk tidskrift 2005:1, s. 92–102
”Tryck och papper utmärkt wackra. N. H. Thomsons formgivning av sina förlagsprodukter”, Biblis 32 vintern 2005/2006, Stockholm 2005, s. [10]–23
”Fredrika Bremer och det Hertzenhielmska dramat”, Bokboden 2006:2, s. 3–13
Bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier 1833–1851. Förtecknade och kommenterade av Gunnel Furuland, Stockholm 2006 (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, 71)
Litteratur om Uppland 2000–2003. Förtecknad av Gunnel Furuland, Länsbibliotek Uppsala, 2006
”Sandströms bageri och Roslagsbröd – ett familjeföretags historia”, Olandsbygden 2006, s. 34–36
”Fredrika Bremer och Ebba Svanberg. Om några brev till en prästdotter i Alunda”, Olandsbygden 2006, s. 38–40
Romanen som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833–1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier, Stockholm, 2007 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 53) diss. Uppsala. 655 s.
”Författare som resenärer och resenärer som författare. Fredrika Bremer och H.C. Andersen i Dalarna”, Resenärer i Dalarna – från Carl von Linné till Göran Palm, Stiftelsen Bonäs bygdegård, s. 19–49, 2007
”Biblioteken – litteratursociologens arkiv”, i Nya perspektiv på litteratursociologin. Till Johan Svedjedal på 50-årsdagen 29 juni 2006. Red. Eva Heggestad & Anna Williams, (Litteratur och samhälle 37:2), Uppsala, 2007, s. 21–26
”Nya tider för litteratur om Uppland. En förstudie om läget och framtiden för lokalhistoriska bibliografier på uppdrag av Länsbibliotek Uppsala december 2007”, tillgänglig på www.lul.se/lb 2007-12-18
Artikel om ”Översättarnas materiella villkor i Sverige genom tiderna” för Svenskt översättarlexikon (www.svensktoversattarlexikon.se, Södertörns högskola, Lars Kleberg). Levererad 1/9 2008
”Kvinnliga resenärer i Sverige i mitten av 1800-talet”, Parnass 2008:1 s. 12–15
Recension av Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre (2007), Personhistorisk tidskrift 2008:1, s. 106–108
”När romanen blev vardagsvara. Spridning av skönlitteratur förr och nu”, i Den sköna skönlitteraturen 2 – tradition och förnyelse, Lund, 2008, s. 11–26
Recension av Mats Myrstener: De första folkbiblioteken i Stockholm. Folkbibliotek och andra bibliotek före Stadsbibliotekets tillkomst 1928, Biblioteksbladet 2008:6, s. 50–51
Recension av Bibliotekarie. 70 år av facklig kamp. Red. Britt Marie Häggström, Irma Ridbäck & Anders Schmidt, Biblioteksbladet 2008:8, s. 30–31
Recension av Boel Englund & Lena Kåreland: Rätten till ordet. En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880–1930, Personhistorisk tidskrift 2008:2, s. 228–230
”Återupplivad bokkärlek. Greta Helms Rediviva och betydelsen av bibliografier”, Biblis 44 vintern 2008/09, Stockholm, s. 93–101
Recension av Magdalena Gram: Ellen Key om böcker och läsning. En studie, Biblioteksbladet 2009:2, s. 28
Recension av Louise Ekelund & Lars O. Lundgren: Gustaf Fröding och ”Vackra Vivi”. SVT:s villfarelser – och verkligheten, Samlaren 2008 (årg. 129), s. 442–443
”Fredrika Bremer och de nordiska syskonfolken”, Parnass 2009:1, s. 6–9
”Fredrika Bremer i Sverige och Finland”, Biblis 46 2009, s. 56–62 (med Gunnel Stenqvist)
Recension av Emma Stenström: Konstiga företag, Biblioteksbladet 2009:6, s. 41–42
”Leve de nordiska klassikerna. Rapport från spännande nordisk konferens på Biskops-Arnö 21–23 augusti”, Parnass 2009:3, s. 4–9
”Arbetarlitteraturens förmödrar. Fredrika Bremer och Sophie von Knorring. En historia med förhinder”, Parnass 2009:3, s. 12–15
Recension av Krister Gidlund: Bokförläggaren. Tillbakablickar på ett yrke, Biblioteksbladet 2009:7, s. 27–29
Recension av Litteraturens värden. Anders Mortensen red., Biblioteksbladet 2009:8, s. 29–30
Recension av KulturSverige 2009. Problemanalys och kulturstatistik. Svante Beckman och Sten Månsson red., Biblioteksbladet 2009:9, s. 26-27
”Skönlitteraturens återtåg. Gunnel Furuland vill lyfta värdet av samlingarna i nytt projekt”. Intervju gjord av Fredrik Swedemyr, Framsteget Special 24, s. 58-60.
Utgiven av Kultur i Väst Regionbiblioteket. (Spelet om samtiden. Biblioteken i korselden mellan det digitala och fysiska).
”Skönlitterära häftesserier. En idébank för historiker”, Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Göteborg, 2009, s. 69-77
Recension av Roger Jacobsson: Typgraphic man. Medielandskap i förändring – studier i provinsens tryckkultur, Biblioteksbladet 2010:1, s. 22
Recension av Claes Rosenqvist (red.): Artister i norr. Bottnisk och nordnorsk teater och underhållning på 1800-talet, Personhistorisk tidskrift 2010:1, s. 89–91
Recension av Martin Dyrbye m.fl. Library spirit in the Nordic and Baltic Countries: Historical Perspectives, Biblioteksbladet 2010:4, s. 27
Leve de nordiska klassikerna! De litterära sällskapen och det litterära arvet. Nordisk konferens på Biskops-Arnö 21-23 augusti 2009, Stockholm, 2010 (sammanställd dokumentation)
”Skönlitterära häftesserier: Ett mediefönster på bokmarknaden”, 1800-talets mediesystem, Stockholm, 2010 (Mediehistoriskt arkiv, 16), s. 65–83
Recension av Marilyn Deegan, Kathryn Sutherland: Text Editing, Print and the Digital World, Biblioteksbladet 2010:5, s. 42
Artikel om översättaren Wilhelmina Stålberg för Svenskt översättarlexikon (www.svensktoversattarlexikon.se, Södertörns högskola, Lars Kleberg)
”Minnen från kommunens järnväg”. Recension av Järnvägsminnen 10. Norra Roslagsbanan av Owe Danneskog & Lars Granström, Östhammars Nyheter 24/7 2010
”Nyheter och noterat”om Kristina Lundblads avhandling Om betydelsen av böckers utseende (som G.F. varit opponent på), Biblis 51 hösten 2010, s. 56–59
Recension av Helena Strömquist, ”Med coleurt omslag”. Dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad. En bokhistoria, Biblioteksbladet 2010:9, s. 30
Från Banditen till Rosa och Blenda. Den gemensamma litterära marknaden och fem översatta författare i 1800-talets Sverige, Uppsala 2010 (Litteratur och samhälle, 40:1/2)
Recension av Bertil Jansson, Bibliotekarien. Om yrkets tidiga innehåll och utveckling, Biblioteksbladet 2010:10, s. 31
”Minnet av Lars Furuland”, Skinnarebygd 2010. Malungs hembygdsförenings årsbok 2010, s. 166–175
”Ångbåtar, omnibussar och järnvägar. Samfärdsmedlens spår i tryckta dokument”, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2010, s. 201–218
Recension av Kristina Lundblad, Om betydelsen av böckers utseende, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2010, s. 284–288
Recension av Christina Sjöblad, Bläck, äntligen! kan jag skriva. En studie i kvinnors dagböcker från 1800-talet, Samlaren 2010, s. 452–454
Recension av Emma Arenhill, Album. Kungliga bibliotekets porträttsamling, Biblioteksbladet 2011:5, s. 32-33
”Fredrika Bremers dolda förord”, Parnass 2011:2, s. 26–27
Recension av Joacim Hansson, Libraries and Identity. The role of institutional self-image and identity in the emergence of new types of libraries, Biblioteksbladet 2011:6/7, s. 56–57
Recension av Anna Perälä, Vackert, vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling, Biblioteksbladet 2011:8, 40–41
Recension av Lea Niskanen, Boktryckarna i Åbo 1750–1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke, Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eightennth-Century Studies 2011, s. 274–275
”Litteraturklubben i Uppsala – plantskola för författare och litteraturaktörer”, Spegel. Uppsala studenters litteraturklubb (betraktad på ett visst avstånd), Stockholm, 2011 s. 13–32
”Om vårt behov av klassiker”, Parnass 2011:4 s. 26–27
Årsta slott – en kulturskatt i Haninge. Utgiven av Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, 2012 (huvudsakligen skriven av Gunnel Stenqvist)
”Bergslagen i litteraturen”, Parnass 2012:1 s. 34–39 (tills. med Lars Furuland)
Recension av Pamela Schultz Nybacka, Bookonomy. The Consumption Practice and Value of Book Reading, Biblioteksbladet 2012:3, s. 32
“Fönster ut åt världen. Märta Tamm-Götlind, kulturhistorisk författare och föreläsare”, i Flerstämmigt. Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen, Gidlunds, 2012, s. 46–58
”Folkhögskolerektorn Sven Kjersén som uppländsk folkbildare”, i Flerstämmigt. Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen, Gidlunds, 2012, s. 156–168
Recension av Joacim Hansson, Folkets bibliotek? Texter i urval 1994-2012, Biblioteksbladet 2012:6/7, s. 55-56
På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld. En resa i ett svunnet och nutida bildningslandskap, Stockholm, 2012
Recension av Magnus Persson, Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning, Biblioteksbladet 2012:9, s. 32-33
Recension av Anna Gunder, Garanterade författare. Om biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972–2010, Biblioteksbladet 2013:3, s. 31–32
”De litterära sällskapen – en otidsenlig folkrörelse?”, Årsbok om folkbildning 2012. Forskning & utveckling . Föreningen för folkbildningsforskning, Stockholm, 2013, s. 84–107
Författande och leverans under juni månad 2013 av åtta artiklar för Svenskt översättarlexikon. Om översättarna Mårten Altén, N.H: Thomson, T.G. Rudbeck, Carolina Wancke, Mathilda Langlet, Ebba Atterbom, Gurli Hertzman-Ericson och Mårten Edlund.
Recension av Karl Berglund, Deckarboomen under lupp. Statistiska perspektiv på svensk kriminallitteratur 1977–2010, Biblioteksbladet 2013:6/7, s. 58–59
Recension av Läsning (RJ:s årsbok 2013-2014, Biblioteksbladet 2013:9, s. 32–33
“Något om Gurli Hertzman-Ericson 1879-1954 – inför ett minnesprogram på Mockfjärds hembygdsgård den 28 juli 2013”, Bokboden nr 1 2014, s. 3–11
Recension av Linnéa Lindsköld, Betydelsen av kvalitet. En studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975–2009, Biblioteksbladet 2014:2, s. 34–35
Recension av Johan Svedjedal, Bland litteraturens förenade nationer. Kring svenska PEN-klubbens historia, Biblioteksbladet 2014:4, s. 33–34
Recension av Bo Gentili, Framtiden börjar i det förflutna. En bok om Malmö stadsbibliotek, Biblioteksbladet 2014:8, s. 32–33
”Baka, baka liten kaka – barnboken har en lång tradition i Sverige”, Parnass 2014:4, s. 22
Av sig själv. Lars Wikfeldts ord- och bildkonst. I urval av Gunnel Furuland, LaGun Förlag, 2014
Recension av Åsa Arping, ”Hvad gör väl namnet?” Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–1850, Samlaren 2014, s. 301–306
Recension av Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn. Svensk biblioteksförening 1915–2015, Biblioteksbladet 2015:4, s. 36–37
Fredrika Bremer vs Malla Silfverstolpe. En liten pjäs om minneskonst utifrån en brevsamling. Framförd för första gången på Årsta slott den 25 april 2015. Manus författat av Gunnel Furuland.
Recension av Lena Lundgren, Mats Myrstener och Kerstin E. Wallin, Böcker, bibliotek, bildning. Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk, Biblioteketsbladet 2015:8, s. 38–39
Handslag och hälsning. Brevväxlingen mellan Lars Furuland och Ivar Lo-Johansson 1955–1989. En vänskap kring den svenska arbetarlitteraturen. Utgiven och kommenterad av Gunnel Furuland, LaGun Förlag, 2015
”Erik Gambys Bokgillet. Förlag och bokklubb för exklusiv litteratur”, Biblis. Kvartalstidskrift för bokvänner 72. Vintern 2015/16, s. 51–61
Recension av Lena Kåreland, Älska – det är allt. George Sand i liv och dikt, Tidskrift för litteraturvetenskap 2015:2–3, s. 116–119
”Läsning som minne och förväntan – en boksamling som livsberättelse”, Om läsning och omläsning. Betraktelser vid ett symposium arrangerat av Svenska Akademien, Svenska Akademien, 2016, s. 49–57

Symposier, kurser och egna föredrag
Konferens anordnad av Biblioteksföreningens grupp för äldre samlingar. Tema: bok- och bibliotekshistoria. Allhems lokaler i Malmö 2–3/12 2004.
Föredrag om Lars Johan Hierta som bokförläggare hos Wendelas vänner (litterärt sällskap för Wendela Hebbe) i Södertälje 22/3 2005.
Föredrag om Fredrika Bremer och H.C. Andersen i Dalarna vid kulturdagarna i Bonäs bygdegård 27/6 2005.
Föredrag om Fredrika Bremer och H.C. Andersen i Dalarna på Mora folkhögskola 20/10 2005, Malungs folkhögskola 15/11 2005 och på föreläsningsföreningen i Hulån, Vansbro 16/11 2005.
Föredrag kring min forskning om skönlitterära häftesserier på Kungliga biblioteket i Stockholm 23/3 2006 i samband med KB gav ut en bibliografi jag sammanställt.
Föredrag om min syn på biografisk forskning vid seminariet ”Skrivna liv. Om biografisk forskning 28/3 2006 vid Uppsala universitet (samarr. Idéhistoria och litteraturvetenskap).
Föredrag vid firandet av Johan Svedjedal 50 år vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala: ”Biblioteken – litteratursociologens arkiv” 7/9 2006.
Föredrag om avhandlingen vid litteraturvetenskapligt seminarium vid Karlstads universitet 12/9 2007.
Föredrag om Emilie Flygare-Carlén på bokmarknaden vid jubileumssymposium på Svenska Akademien 13/10 2007 (arr. Emilie Flygare-Carlén-sällskapet).
Föredrag om avhandlingen för Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier 1/12 2007.
Nordisk konferens om bokhistoria på Schaeffergaarden utanför Köpenhamn 10–11/1 2008.
Föredrag om släktforskning på biblioteket vid Länsbibliotek Uppsalas kursdag 12/2 2008. Ingick i fortbildningen för bibliotekspersonalen.
Deltagande i paneldebatt om personarkiv under seminariedagen ”Om personarkiv. Till Greta Renborgs minne”. Uppsala universitetsbibliotek 5/3 2008.
Föredrag vid nationell forskningskonferens i litteraturvetenskap på temat
”Historiens ställning i litteraturvetenskapen”. Stockholms universitet 7–8/3 2008. Mitt inlägg hade rubriken ”Bokmarknadens kommersialisering i en historisk kontext” under sessionen Litteratur och samhälle.
Deltagande i seminarium 23/4 2008 på Stockholms universitet under rubriken På vandring mellan språk och kulturer. En dag om skönlitterär översättning. Dagen var ett samarrangemang mellan historiska institutionen, förlagsvetenskap, franska, italienska och klassiska språk vid Stockholms universitet samt Stockholms universitetsbibliotek.
Föredrag vid fortbildningsdag anordnad av Länsbibliotek Uppsala 8/5 2008 under rubriken Det gränslösa biblioteket. Presentation av min avhandling med hjälp av ett bildspel (65 bilder) och inledning till diskussion över ämnet ”När romanen blev vardagsvara. Om spridning av skönlitteratur förr och nu”.
Föredrag vid seminarium anordnat av NÄFS (nätverket för skönlitteratur på biblioteken) i Börshuset, Stockholm 12/5 2008. Jag visade början på bildspelet (den historiska delen) och framförde min syn på hur universitet, skola och bibliotek kan utveckla sitt samarbete för att befrämja ett seriöst arbete för att sprida skönlitteraturen. Kontaktperson: Lars Rydquist, Nobelbiblioteket.
Deltagande och inledningsinlägg vid NÄFS (nätverket för skönlitteratur på bibliotek) symposium på Biskops Arnö om läsande och skrivande 12–13/9 2008.
Föredrag om avhandlingen under rubriken ”När romanen blev vardagsvara. Om spridning av skönlitteratur förr och nu” hos Regionbibliotek Stockholm 16/9 2008.
Ventilering av mitt projekt ”Den moderna marknadsförfattarens födelse. Exempel från en europeisk textmarknad 1830–1850”. Litteraturvetenskapliga institutionen 21/10 2008. Ordförande: professor Johan Svedjedal.
Deltagit i planeringsresa till Åbo för projektet Fredrika Bremer i Sverige och Finland 1809 som styrelseledamot i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier 22–24/10 2008.
Föredrag om skönlitterära häftesserier – en idébank för historiker vid konferens anordnad av Historiska institutionen i Göteborg på temat ”Skönlitteratur som historisk källa 1800–2000” 6–7/11 2008.
Föredrag för högre seminariet vid Avdelningen för bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet 13/11 2008.
Undervisning för studerande om min avhandling vid Avd. för bok- och bibliotekshistoria samt förlagskunskap, Lunds universitet 14/11 2008.
Deltagande i program för NÄFS (nätverket för skönlitteratur på biblioteken) på Författarnas Hus, Stockholm 24/11 2008. Inledningsinlägg om forskaruppgifter om läsutveckling på biblioteken i framtiden.
Deltagande i seminarium till Åke Leanders minne på Biskops Arnö 29/11 2008 under rubriken Viljan att vara människa som talar till människor.
Föredrag vid kursdag hos Länsbibliotek Sörmland 19/2 2009. Romanen som vardagsvara idag och igår. En halvdag med skönlitterära boken i fokus.
Föredrag om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS) Länsbibliotek Sörmland Eskilstuna 2/3 2009.
Föredrag om De nordiska syskonfolken hos Fredrika Bremer vid Årstasällskapets för Fredrika Bremer-studiers årsmöte 28/3 2009.
Föredrag om Romanen som vardagsvara. Spridning av skönlitteratur förr och nu på Södermalms Arbetareinstitut 18/4 2009.
Föredrag om ny och gammal hembygdslitteratur på Östhammars bibliotek 19/4 2009.
Deltagande i workshop inför kommande antologi om 1800-talets mediesystem. Anordnat av Jonas Harvard och Patrik Lundell och lokaliserat till Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid Kungl. tekniska högskolan i Stockholm 21–22/4 2009.
Deltagande i workshop för Fiffi (Författaridentitet och författarförsörjning ca 1820–2000), Avd. för litteratursociologi Uppsala universitet och Folio vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet 5–6/5 2009. Presentation av mitt projekt ”Den moderna marknadsförfattarens födelse”.
Föredrag om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS) Länsbibliotek Dalarna Rättvik 7/5 2009.
Delopponent på två artiklar om den kungliga boktryckaren vid Anna-Maria Rimms slutventilering av sin avhandling om Elsa Fougt vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 14/5 2009.
Föredrag om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS) Länsbibliotek Jönköping 4/6 2009.
Medverkan i Bildningsbyrån, Sveriges Radio augusti 2009 om 1800-talet och läsning.
Samtalsledare för programpunkten ”Vad händer med våra klassiker på biblioteken? ”vid den nordiska konferensen Länge leve de nordiska klassikerna. De litterära sällskapen och det litterära arvet på Biskops-Arnö 21–23 augusti 2009. Arr. DELS och Föreningen Norden.
Föredrag vid Malungs folkhögskolas 100-årsjubileum 3 oktober 2009.
Information om släktforskning på Alunda bibliotek 14 oktober 2009.
Information om släktforskning på Östhammars bibliotek 15 oktober 2009.
Föredrag om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS) Regionbibliotek Västra Götaland Skara 23/10 2009.
Föredrag om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS) Länsbibliotek Östergötland Linköping 11/11 2009.
Föredrag om Fredrika Bremer och de nordiska syskonfolken för IKFF:s Uppsalakrets 7 december 2009.
Deltagit i bokhistorisk konferens på temat ”Lagring ur ett bokhistoriskt och medialt perspektiv” på Kungliga biblioteket i Stockholm 29–30 januari 2010.
Fakultetsopponent vid Lunds universitet på Kristina Lundblads avhandling i bokhistoria – Om betydelsen av böckers utseende 4 juni 2010.
Föredrag om ”Fredrika Bremer- arbetarlitteraturens förmoder?” vid seminarium om Författaren i samhället under Dan Andersson-veckan på Brunnsviks folkhögskola 30 juli 2010.
Deltagande i seminarium 23 september 2010 på Bokmässan i Göteborg under rubriken ”Få skönlitteraturen att lyfta – få lånen att öka på biblioteken!” Arr. Biblioteks- och informationsvetenskap Borås, Kultur i Väst Regionbiblioteket, NÄFS (Nätverket för skönlitteratur på biblioteken).
Presentatör vid drygt 50 framträdanden av olika litterära sällskap på De litterära sällskapens scen på Bokmässan i Göteborg 23–26 september 2010.
Dialog med Kristina Ekero Eriksson angående hennes bok Årstafruns dolda dagböcker vid Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers årsmöte 2 april 2011.
Konferens om Stockholms stadsbiblioteks satsning på Den långa svansen – att få gamla böcker att möta nya 26 maj 2011.
Konferens anordnad av Kungliga biblioteket om en ny nationell samkatalog ”Folkpost på tre sekunder” 15 juni 2011.
Föredrag om Fredrika Bremer, H C Andersen och Dalarna, kvinnliga bortglömda poeter samt folkbildning på tre evenemang anordnade av Bokbodens Erik Yvell i Gagnefstrakten. På Hean i Gagnef den 5 augusti 2011, i gröngräset vid fäboden Gråbuan den 6 augusti 2011 samt samma dag på herrgården i Dala-Floda.
Föredrag vid den nordiska konferensen ”Klassikerne og nutiden” på Snekkersten anordnad av Det Danske Akademi, Föreningen Norden och Samrådet för de litterära sällskapen i Danmark under ämnet Kvinnliga klassiker den 20 augusti 2011.
Föredrag om folklivsforskaren och fredskämpen Märta Tamm-Götlind för Uppsalakretsen av Fred och Frihet (IKFF) den 10 oktober 2011.
Deltagande i program om ”Information som problem” på Kungliga biblioteket 18 november 2011. (Om pliktlagen, censur, offentlighetslagstiftning, e-pliktoch mediekonvergens).
Huvudopponent vid framläggande vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala av Mats Myrsteners avhandlingsmanus: Upplysningsprojekt, värdegrund och modernitet. Stockholms stadsbiblioteks och dess föregångares verksamhet 1861–1939, med särskild tyngdvikt på tiden 1928–1939 den 20 mars 2012.
Föredrag om 1800-talets häftesserier – tillbakablick på ett litteratursociologiskt arbete med bokhistorisk anknytning vid ett seminarium anordnat av Forskargruppen Tekstvidenskap vid Köpenhamns universitet och Avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet den 11 maj 2012.
Föredrag vid litteratur- och kulturdagen i Smedjebacken ”Möte med Bergslagsförfattare” om två skilda författaröden – Maj Hirdman och Annalisa Forssberger den 12 maj 2012.
Föredrag om Fredrika Bremers ”I Dalarna” och andra Järnladies i Bergslagen för Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier på Årsta slott den 16 september 2012.
Föredrag om boken ”Flerstämmigt. Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen” och särskilt om kulturhistorikern Märta Tamm-Götlind på Östhammars bibliotek den 30 september 2012.
Föredrag om Märta Tamm-Götlind som kulturhistorisk författare och föreningsmänniska i föreläsningsserien ”Ljus över bygden. Om uppländska folkbildare” anordnat av Föreningen för kvinnors historia i Uppsala den 1 oktober 2012.
Forskningsseminarium vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås den 25 februari 2013 angående projektet om Folkbiblioteken och folkbildningen – litteraturens demokrati i praktik och teori.
Föredrag om de två föregångskvinnorna Märta Tamm-Götlind och Birgitta de Vylder Bellander för den 90-årsfirande Uppsalakretsen av IKFF den 12 november 2012.
Föredrag om Sven Kjersén – legendarisk uppländsk folkhögskolerektor på Enköpings bibliotek den 9 februari 2013.
Ledamot i betygsnämnden vid Gunilla Törnvalls disputation i bokhistoria vid Lunds universitet på avhandlingen Botaniska bilder till allmänheten. Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora den 15 februari 2013.
Forskningsseminarium vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås den 25 februari 2013 angående projektet om Folkbiblioteken och folkbildningen – litteraturens demokrati i praktik och teori.
Anförande om ”E-böcker – folkbibliotekens ödesfråga?” vid konferensen Bokmarknad i kris? – risker & möjligheter arrangerad av Riksbankens Jubileumsfond, Förlagssammanslutningen De Oberoende samt Avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet den 18 mars 2013.
Föredrag om ”En resa i folkhögskolornas värld” kring min bok På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld. En resa i ett svunnet och nutida bildningslandskap på ABF Stockholm i samarr. med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetet den 8 april 2013.
Föredrag om ”E-böcker – folkbibliotekens ödesfråga?” vid Svenska förläggareföreningens föreningsmöte den 6 maj 2013.
Ledamot i betygsnämnden vid Miranda Landens disputation i litteraturvetenskap vid Lunds universitet på avhandlingen Och nu börjar historien. Om Hjalmar Söderbergs novellkonst den 11 maj 2013.
Föredrag om författaren Gurli Hertzman-Ericson tillsammans med Erik Yvell på Mockfjärds gammelgård den 28 juli 2013.
Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” på Smedjebackens bibliotek den 15 oktober 2013.
Föredrag om bildhuggaren Eva Spångberg från Gimo samt visning av filmen ”Mitt livs trasmatta” på Gimogården den 17 oktober 2013.
Föredrag om författarna Maj Hirdman och Annalisa Forssberger på ABF Stockholm den 4 november 2013.
Deltagande i kursen ViSA = vidareutveckling av skönlitterärt arbete anordnad av Regionbibliotek Halland, Kultur i Väst m.fl. november 2013 till oktober 2014 vid sex tillfällen i Göteborg, Norrköping, Uppsala, Helsingborg, Gävle och Stockholm.
Seminarium om brevväxlingen mellan författaren Ivar Lo-Johansson och forskaren Lars Furuland vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet den 28 november 2013.
Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” på Uppsala stadsbibliotek den 4 mars 2014.
Introduktion till Martin Hallqvists föredrag om sin mor Britt G. Hallqvist på Matteus församlingsbibliotek den 21 september 2014.
Deltagande i paneldiskussion om kultursektorns förändring och ansvar när det gäller det litterära kulturarvet vid symposiet ”Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?” på Sigtunastiftelsen den 24 oktober 2014.
Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” i Östhammars missionskyrka den 11 november 2014.
”Minnen av Gimobor och andra under mina tio år som bibliotekarie i Gimo” vid Berättarkväll på Kvarnen i Gimo den 11 februari 2015.
Fredrika Bremer vs Malla Silfverstolpe. En liten pjäs om minneskonst utifrån en brevsamling. Framförd för första gången på Årsta slott den 25 april 2015. Manus författat av Gunnel Furuland.
Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” för Avestakretsen av Fredrika-Bremer-Förbundet den 17 september 2015.
Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” för Avestakretsen av Fredrika-Bremer-Förbundet den 17 september 2015.
Medverkande i seminarium vid 50-årsjubileet den 10 december 2015 för Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, Uppsala universitet, då brevväxlingen mellan litteraturhistorikern Lars Furuland och författaren Ivar Lo-Johansson presenterades i bokform under titeln Handslag och hälsning.

Förenings- och kommittéuppdrag
Sekreterare i Personhistoriska samfundet 2006–2012
Sakkunnig för Uppsala läns landstings kulturstipendium 2007–2011
Styrelseledamot i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier 2008–
Medlem i styrgruppen för NÄFS (Nätverket för skönlitteratur på biblioteken 2008–
Styrelseledamot i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) 2009–2011
Medlem i Sveriges Författarförbund 2011–


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se